Urbanisme

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l'instrument que ordena urbanísticament i de manera integral el municipi. Assoleix aquest objectiu amb les següents actuacions:

- Classifica el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable i no urbanitzable, en funció dels objectius de desenvolupament.

- Defineix un model d'implantació urbana (necessitats de creixement, tipologies d'edificació i ubicació i característiques dels equipaments i zones verdes), i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible.

- Defineix l'estructura general per a l'ordenació urbanística i estableix les pautes per fer-ne el seu desenvolupament.

El POUM de Montbrió del Camp va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona amb data 5 de maig de 2011 i es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5993, de data 27 d'octubre de 2011.

Pots consultar també tota la normativa aplicable al terme de Montbrió del Camp al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) o visualitzar la informació gràficament mitjançant el Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC).


ę Ajuntament de Montbriˇ del Camp
Plaša de la Vila, 1 - 43340 Montbriˇ del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat