Llar d'Infants l'Arc de Sant Martí

LLAR D'INFANTS L'ARC DE SANT MARTÍ
CR DE LA BÒBILA, 2
TEL: 977 826 778
e3011901@xtec.catLa Llar d’Infants Municipal de Montbrió del Camp és un centre educatiu adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys d’edat. L’objectiu fonamental i raó de ser de l’escola és afavorir l’educació integral de l’alumne, propiciant que sigui ell mateix el protagonista del seu procés d’aprenentatge.

La llengua vehicular de la llar és el català. Es vetllarà perquè el nen/a que no tingui com a llengua materna el català es senti acollit i s’establiran estratègies per a facilitar la comunicació.

Llar d'Infants l'Arc de Sant Martí


SERVEIS DE LA LLAR

L’escola compta amb els següents serveis:

- Quatre aules, que compten amb espais diferenciats de menjar, descans i higiene.
- Sala d’usos múltiples.
- Servei de menjador.
- Servei d’acollida.
- Educadora especialitzada per aula, amb el servei addicional d’una altra educadora de reforç.
- Assessorament pedagògic diari.
- Suport de l’EAP.
- Àmplies zones d’esbarjo.

ORGANITZACIÓ DE LES CLASSES
Els infants de la Llar s'agruparan en 4 classes:

PEIXETS: Infants nascuts al 2021.
CARGOLS: Infants nascuts al 2020.
GRANOTES: Infants nascuts a finals del 2019 i principis del 2020.
TORTUGUES: Infants nascuts al 2019.

HORARI
Els horaris d’entrada són:
MATÍ: de 8:45 hores a 9:30 hores
TARDA: de 14:45 hores a 15:15 hores

Els horaris de sortida són:
MATÍ: de 12:00 hores a 13:15 hores
TARDA: de 14:45 hores a 15:15 hores i de 16:30 hores a 17:00 hores

Servei d'acollida:
MATÍ: de 7:45 a 8:45 hores
TARDA: de 17:00 a 18:00 hores
Aquest servei funcionarà a petició de les famílies. Serà de prestació obligatòria sempre que hi hagi una demanda, a l’inici del curs, igual o superior al 5% del total de places. Quan no s’arribi a aquest mínim establert, la direcció de la llar pot decidir suprimir la continuació del servei.

Entrades i sortides excepcionals:
Les entrades i sortides del centre es produiran dins de l’horari establert. Excepcionalment, per malaltia, visita mèdica o raó justificada, les famílies podran recollir els infants en horari escolar.
Convé avisar amb antelació de les alteracions dels horaris dels nens.

QUOTES
Les tarifes pel curs 2021/2022 seran les següents:

Servei escolar Servei menjador Servei acollida
Tarifa mensual (matí i tarda)
190,33€
Tarifa mensual (matí)
145€
Tarifa mensual (tarda)
80€
(Bonificació de 20€ pels empadronats a Montbrió del Camp)
Tarifa mensual
144,04€
Tarifa esporàdica per dia
7,65€
Tarifa mensual
1 hora: 37,37€
2 hores: 74,75€
Tarifa esporàdica
1 hora al dia: 3,81€
2 hores dia: 7,65€
Tarifa anual material: 53,89€


Les quotes són mensuals. Els dies establerts per al pagament són els cinc primers dies de cada mes. Les quotes mensuals i les sortides es cobraran mitjançant domiciliació bancària.

La matriculació en un curs comporta el pagament de les mensualitats complertes de setembre a juny. Per causar baixa definitiva del centre i no pagar la següent mensualitat, cal avisar a l’escola 15 dies abans d’acabar el mes.

El retard o la manca de pagament de dos rebuts comportarà, si no es procedeix a saldar el deute en un termini de cinc dies, la baixa immediata i definitiva de l’escola. Aquesta plaça quedaria coberta amb un nen/a que es trobés en llista d’espera.

Les famílies que no liquidin tots els rebuts pendents del curs anterior no podran iniciar el nou curs i perdran la seva plaça al centre.


© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat