Plens

El Ple de la Corporació és el màxim òrgan de govern de l’Ajuntament. Està integrat per l’alcalde, que el presideix, i els regidors i les regidores de l’Ajuntament, i té les competències assenyalades a l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local i en la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, llevat de les que pugui delegar o desconcentrar en la Junta de Govern Local o en l’alcalde.

El plenari de l'Ajuntament de Montbrió del Camp, a raó de la població resident al terme municipal, el conformen onze membres: l'equip de govern format per nou regidors d'Acció per Montbrió (AM) i dos regidors de l'oposició de la formació Convergència i Unió (CiU).

Les sessions ordinàries del Ple se celebren a la Sala de plens de la Casa de la Vila el primer dilluns de cada dos mesos, a les 20:00 hores. Si aquest és festiu, es durà a terme el primer dilluns feiner.

Consulta les ordes del dia de les sessions plenàries:

Consulta les actes de les sessions plenàries:


ę Ajuntament de Montbriˇ del Camp
Pl de la Vila, 1 - 43340 Montbriˇ del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat